Avís legal i condicions d’us

1. Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.arquetypo.es implica tenir la condició d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin acordar individualment, que també adquiriran obligació de força entre les parts.

2. Condició de titular

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS de la web www.arquetypo.es, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al titular del domini:

  1. Nombre: ARQUETYPO REALITZACIONS, SA
  2. Domicili: C / Eduard Calvet i Pintó, 10-12, 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona)
  3. Dirección de correo electrónico: arquetypo@arquetypo.es
  4. CIF:

3. Objecte

A través de la web www.arquetypo.es, ARQUETYPO REALITZACIONS, SA en adelante el TITULAR, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés a la web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pugui accedir estigui subjecte al pagament d’un preu.

El USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.

Per fer ús dels serveis, els menors d’edat requereixen el permís dels seus fills o tutors, els quals seran responsables dels actes realitzats pels menors a càrrec seu.

El USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.arquetypo.es, absteniéndose d’usar-los amb fines il·lícits o que contravenguin els interessos de tercers, siguin contra els drets humans o provoquin danys en els sistemes del lloc o en els dels seus proveïdors o tercers.

El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, encara que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, degut a la presència de qualsevol virus, poden sofrir el sistema informàtic del USUARI quan aquest accedeix al lloc web o la utilització.

El TITULAR es reserva el dret de realitzar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis prestats, com la forma en què aquests es presentin o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareguin al lloc www.arquetypo.es són propietat del TITULAR o de tercers, sense que es pugui entendre que el ús o accés a la web i / o els serveis atribueix la USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

No obstant això, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-se un ús més enllà del que estrictament necessari per a la correcta utilització del lloc web.

Aquesta clàusula inclou, un títol enunciatiu i no limitativo: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.

En virtut del disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual es aprova el text refundit de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posta una disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

El USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es troba instal·lat a www.arquetypo.es

6. Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament que es desplega l’anterior llei.

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial.

El USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça arquetypo@arquetypo.es indicant la referència LOPD.

7. Xarxes socials

En cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sense perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo de activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços

En cas que a www.arquetypo.es es disposés d’enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts. En cap cas el TITULAR assumirà responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Aquestes condicions romandran en vigor de manera indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, sent degudament publicada al lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Vilassar de Dalt.